Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden – Power of Change*

Artikel 1

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €75 exclusief BTW) als schadebeding.

1.2 Indien de factuur door u ontvangen wordt in PDF formaat, wordt deze u op eenvoudig verzoek ook verzonden via post.

1.3 Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van €10 exclusief BTW aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.

1.4 Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.

1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren.

Artikel 2

Elke inschrijving of aanmelding onder welke vorm dan ook betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

Artikel 3

De inschrijving per email, via facebook  of mondeling geldt als inschrijving en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 4

4.1 Indien de klant tijdens een coaching-traject beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag verschuldigd, ook indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

4.2 Bij annulatie van een coaching-traject tot 28 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd.

4.3 Bij annulatie van het coaching-traject vanaf en minder dan 28 dagen op voorhand is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

4.4 Bij annulatie of verplaatsing van een coaching-sessie tot één week op voorhand betaalt de klant een administratieve kost van €50 exclusief BTW.

4.5 Bij annulatie of verplaatsing van de coaching-sessie vanaf en minder dan 48 uur op voorhand of bij niet opdagen zonder verwittigen, wordt de sessie gezien als opgenomen en wordt er een administratieve kost van €50 exclusief BTW aangerekend.

Artikel 5

5.1 Indien de klant tijdens een workshop of cursus beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag verschuldigd, ook indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen. In dit geval blijft de klant de vooropgestelde termijnbetalingen uitvoeren zoals beschreven in artikel 1.

5.2 Bij annulatie van een cursus of workshop tot 28 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd.

5.3 Bij annulatie van een cursus of workshop vanaf en  minder dan 28 dagen op voorhand is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan zich wel laten vervangen, op voorwaarde dat dit op voorhand is overeengekomen.

5.4 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na ontvangst van betaling.

Artikel 6

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of coaching-sessie en dit per aangetekend schrijven.

Artikel 7

Bij annulatie van een cursus of workshop door Els Liesenborgs –  Power of Change worden, op expliciete vraag van de klant, de gelden voor de nog niet uitgevoerde cursus of workshop teruggestort. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn voor een cursus of workshop, of wegens ziekte, familiale omstandigheden, overmacht, e.a. van Els Liesenborgs – Power of Change. Bij annulatie van een coaching-sessie door Els Liesenborgs – Power of Change wordt er gezocht naar een nieuwe beschikbare datum ter vervanging van de weggevallen sessie.

Artikel 8

8.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant aan Els Liesenborgs – Power of Change de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut,…) voor om deze cursus/workshop/coaching te mogen bijwonen.

8.2 Indien de klant nalaat dit te doen kan Els Liesenborgs – Power of Change hiervoor nadien niet aansprakelijk worden gesteld.

8.3 Els Liesenborgs – Power of Change heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/workshop/coaching te weigeren.

8.4 Els Liesenborgs – Power of Change is niet aansprakelijk voor beslissingen die de klant neemt, noch voor de acties en/of het gedrag die hieruit voortvloeien.

8.5 De cursussen/workshops/coaching gegeven door Els Liesenborgs – Power of Change zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.

Artikel 9

9.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Diest of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Els Liesenborgs – Power of Change.

 

*Algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten geleverd door Els Liesenborgs – Power of Change. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de dienstverlening in het kader van freelance opdrachten voor het Centrum van Avondonderwijs.